Mod 3 branntrommel i skap, 795 x 795 x 110 19mm/25m