Miljø og bærekraft i Brødrene Dahl

Gjennom vår miljøpolicy og våre strategiske valg, forplikter vi oss til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og redusere miljøpåvirkning forbundet med våre aktiviteter. Vårt mål er å ta vare på miljøet og menneskene, samtidig som vi skaper verdi, vekst og innovasjon. Vår ambisjon er å bli karbonnøytrale innen 2030.

blobid1.png

Vår miljøpolicy

Vi forplikter oss til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og redusere miljøpåvirkning forbundet med våre aktiviteter. Vårt mål er å ta vare på miljøet og menneskene, samtidig som vi skaper verdi, vekst og innovasjon.

Ved å integrere bærekraftige tenkemåter i alle ledd av vår virksomhet, ønsker vi å oppnå en organisasjon hvor våre ansatte, kunder og leverandører kan trives og vokse. Sammen skal vi samarbeide og jobbe mot et felles mål, en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sammen med alle våre interessenter skal vi bidra til en kultur hvor helse, miljø og sikkerhet settes foran kortsiktig økonomisk vinning. 

dnb.png

ISO 14001

For oss som er en stor organisasjon er det viktig å sette bærekraftsarbeid i system. I 2001 tok vi i bruk et elektronisk kvalitet- og miljøledelsessystem, noe som har bidratt til en kontinuerlig, gradvis og vedvarende forbedringer i hele organisasjonen.

I 2018 oppnådde vi en av de viktigeste milepælene inne vår miljøsatsing, da vi ble ISO 14001- sertifisert. Sertifiseringen dokumenterer vårt løft og kontinuerlig arbeid med å ta vare på miljøet, og omfatter vårt hovedkontor, sentrallager, samt alle våre øvrige avdelinger. 

Her legges gjeldende dokumenter ut. 

ISO 14001:2015

 

blobid4.png

Klare mål for egen drift

Vi deler vår miljøsatsing inn i fem hovedområder. Områdene er definert med utgangspunkt i våre operasjonelle prosesser, hvor én eller flere aktiviteter har en miljøpåvirkning:

  • Varetransport og arbeidsrelatert reisevirksomhet
  • Energiforbruk og oppvarming av bygg
  • Avfallsmengde og sortering
  • Emballasjeforbruk og varevolum
  • Produktdokumentasjon og leverandørsertifisering

Under hvert hovedområde er det videre definert noen strategiske valg og mål, som utgjør vår miljøsatsing frem mot 2030 og 2050. Fullstendig oversikt over valg, tiltak og prestasjoner er tilgjengelig i vår bærekraftsrapport og miljøregnskap.

Bærekraftsrapport 2022
ISO 9001:2015
Miljøregnskap 2022
Bærekraftsrapport 2021
Miljøregnskap 2021
Bærekraftsrapport 2020
Miljøregnskap 2020 (rev. 2021)
Miljøregnskap 2019

prod og systemer.png

Produkter og systemer

Vi arbeider med utvikling av systemer og produkter for å bedre miljøet. Her arbeider vi innenfor 3 hovedområder:

  • Fornybar energi for oppvarming og kjøling (sol, varmepumper og andre energieffektive systemer). Kompetansesenteret utenfor Larvik, samt de fleste regionskontorene med demonstrasjons- og opplæringsfasiliteter, står sentralt i dette arbeidet.
  • Under mottoet "Fra rist til turbin" leverer vi produkter og systemer for effektive småkraft-anlegg.
  • Håndtering av overflatevann ved ekstrem nedbør. Forrøynings- og oppsamlingsdeponier, samt en rekke flomsikringsprodukter inngår i denne virksomheten. 

Vi slutter oss til FNs bærekraftsmål og har identifisert seks viktige mål som vi kan påvirke og ha innflytelse på gjennom våre aktiviteter:

Vi skal levere produkter og løsninger som sikrer bærekraftig vannforvaltning og gode sanitæranlegg.

Vi skal fremme varig og bærekraftig økonomisk vekst, samt sikre trygge, inkluderende, ikke-diskriminerende og rettferdige arbeidsforhold.

Vi skal bidra til utvikling av et bærekraftig samfunn, redusere utslipp og effektivisere avfallshåndtering.

Vi skal legge vekt på å minimere den totale miljøpåvirkningen til produkter, samt sikre sporbarhet og kvalitet på produktdokumentasjon.

Vi skal jobbe med tiltak og levere løsninger som bidrar til å motvirke klimaendringer og redusere konsekvensen av dem.

Vi skal styrke samarbeid og kunnskapsutveksling for å oppnå bærekraftig utvikling i hele verdikjeden.