Terrasseskrue A2 4,5 X 75 Torx20

523761 m/ senkhode. Plastboks a 200 stk