Shuntaktuator 1 x 230V, 3 punkts

Esbe, ARA661, 120 sek