Stativ nr 150A for Ridgid gjengemaskin

Ridgid 92462