Logg inn
Denne rapporten har blitt utarbeidet i tråd med bestemmelsene i lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») § 5 og oppsummerer Brødrene Dahl AS («BD») prosedyrer og retningslinjer for å sikre menneskerettigheter og gode arbeidsforhold, samt vår implementering og resultatet av våre aktsomhetsvurderinger.
  • 1 OM BRØDRENE DAHL AS

BD er en av Norges ledende tekniske handelsbedrifter og arbeider innenfor kundesegmentene VVS, VMT, INDUSTRI, MARINE, VANNKRAFT (Hywer), HAVBRUK og SAMFERDSEL. BD har bygget opp en landsdekkende organisasjon med nærhet til kundene som viktigste prinsipp. Vi har mer enn 50 servicesentre og mer 1100 medarbeidere fordelt over hele landet. BD ble etablert i Norge i 1917.

BD er en del av Saint-Gobain Distribution Norway AS, som er eid av det internasjonale konsernet Saint-Gobain. Compagnie de Saint-Gobain («SG») er et fransk industrikonsern som designer, produserer og distribuerer byggemateriell. Selskapet ble etablert i 1665, har 168 000 ansatte og driver virksomhet i 75 land.

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter som vår, respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester, i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

BD har et stort vare- og tjenestespekter. Uansett hva kundene våre kjøper skal de være trygge på at vi er dedikerte til å sikre at leveransene våre er produsert på en måte der grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår er ivaretatt.

Vi har i lengre tid jobbet systematisk for å ha oversikt over, og sikre at våre leverandører og underleverandører driver ansvarlig virksomhet og at menneskerettigheter og gode arbeidsforhold er ivaretatt i produksjonen. Vi har stort fokus på bærekraftig innkjøp og har forpliktet oss til at produktspekteret alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt være i henhold til lover og regler. Dette er også innarbeidet i innkjøpsavtaler med leverandørene våre og er etablert dypt kulturelt i organisasjonen, samt inkludert i våre etiske retningslinjer.

Åpenhetslovens krav om gjennomføring av aktsomhetsvurderinger bidrar like fullt til en styrking og tydeliggjøring av arbeidet vårt innenfor menneskerettigheter og arbeidsforhold. Våre aktsomhetsvurderinger gjennomføres i tett samarbeid med Saint-Gobain. Vi foretar regelmessige risikoanalyser av alle leverandører, produktkategorier og geografiske områder. Leverandører som defineres som høy-risiko blir gjenstand for grundigere risikovurderinger, som gjennomføres gjennom en ekstern tredjepart. Risikoen vurderes basert på informasjon fra egenevaluering fra leverandøren, offentlig tilgjengelig informasjon om leverandøren, bransjerisiko, landrisiko samt i noen tilfeller annen innhentet informasjon. Risikovurderingene gir i en del tilfeller grunnlag for nærmere oppfølging. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas.
  • 2 OVERORDNET OM VÅR ORGANISERING OG RUTINER

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetslovens forpliktelser er forankret i styret. Ansvaret for gjennomføring og oppfølging er tillagt intern advokat og den enkelte Kategoriavdeling.

Som en del av Saint-Gobain-konsernet forholder vi oss til alle konsernets policyer relatert til bærekraftig forretningsdrift. Disse er tilgjengelige på konsernets hjemmeside: https://www.saint-gobain.com/en/corporate-responsibility/resource-center

Selskapene i Saint-Gobain Distribution Norway er medlem av FNs Global Compact og har siden 2003 formalisert sine verdier gjennom de generelle prinsippene for opptreden og handlinger som gjelder for alle ansatte verden over, og dermed dokumentert beslutningen om å arbeide for ansvarlig forretningsvekst. Selskapene bruker OECDS retningslinjer for flernasjonale selskaper med tilhørende veiledning for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger som utgangspunkt for dette arbeidet.

BD har som en del av Saint- Gobain-konsernet et varslingssystem som er tilgjengelig for alle ansatte og eksterne på denne nettsiden: https://www.bkms-system.com/saint-gobain. Alle varsler blir håndtert i henhold til følgende policy: https://www.saint-gobain.com/sites/saint-gobain.com/files/media/document/2021-07/politique_alerte_va.pdf.
  • 3 VÅRE AKTOMHETSVURDERINGER

Våre aktsomhetsvurderinger gjennomføres med utgangspunkt i Saint-Gobains metodikk for risikokartlegging av leverandører, med utgangspunkt i ISO 20400 (bærekraftige anskaffelser).

Risikokartlegging gjennomføres basert på risikofaktorene geografisk risiko, produktkategori og vurdering av leverandørens bærekraftsprestasjon. Disse vil bli nærmere redegjort for under.

Kartleggingen av geografisk risiko er sammensatt av følgende indekser: Sosial indeks, er hentet fra UN Human Development Index (HDI), Global Slavery Index (GSI), etikk indeksen er hentet fra Transparancy International Index (CPI) og miljøindeksen er hentet fra Yale University Environmental Performance Index (EPI), samlet gir dette følgende risikoanalyse av geografisk risiko:
 
 
Kartlegging av leverandørprofiler og CSR-risiko er utarbeidet basert på empirisk informasjon gjennom intervju med 30 kategorisjefer, hvor man har vurdert 165 innkjøpskategorier og underkategorier. Faktorene som inngår i vurdering av leverandørprofil omfatter gjensidighet i kontraktsforholdet, lengen på leverandørkjeden og produktenes kompleksitet. For vurdering av CSR-risiko inngår ulike bærekraftsindiktatorer, herunder blant annet arbeidsforhold og om leverandøren opererer i et marked med myndighetsreguleringer som hensyntar krav til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.
 
 
Informasjonen fra risikokartleggingen sammenstilles i en overordnet leverandørevaluering hvor den enkelte leverandør gis en score basert på vilkårene ovenfor:
 
 
I tillegg til ovenfornevnte risikoanalyse, jobber vi med at alle våre leverandører skal registreres i Ecovadis. Ecovadis er et verktøy for vurdering av bedriftens samfunnsansvar. Verktøyet brukes av 50 000 virksomheter, i 150 land. Ecovadis gjennomfører vurdering av fire hovedkategorier og 21 kriterier:
  • Arbeid- og menneskerettigheter
  • Miljø
  • Etikk
  • Bærekraftige innkjøp
Basert på evealuering av Ecovadis vil den aktuelle leverandøren motta et scorecard og forbedringsplan.

Blant de av våre leverandørene som har gjennomført evaluering i Ecovadis, har vi funnet en leverandør innenfor produktkategorien ventiler som scorer under våre krav samlet sett. Leverandøren holder til i Filipinene. Det er særskilt områdene for manglende dokumentasjon i forbindelse med arbeidsforhold og arbeidsrettigheter som er mangelfull, i tillegg til manglende varslingsrutiner for brudd på arbeidsrettigheter. Manglende dokumentasjon på dette området kan tilsi at det foreligger en risiko for faktisk negativ påvirkning på arbeidsforhold. Risikoen knyttet til arbeidstakere på Filipinene som produserer slike varer er særlig forbundet med dårlig HMS, fysisk krevende og til tider farlige arbeidsforhold og manglende fagorganisering. Leverandøren har ikke lagt frem dokumentasjon som gir grunn til å tro at disse forholdene er ivaretatt. Mangel på dokumentasjon på dette punktet tilsier at det foreligger et potensiale for at arbeiderne som produserer ventilene har/kan bli utsatt for helseskade og ikke får mulighet til fagorganisering. BD vurderer dette som svært alvorlig og følger opp den aktuelle leverandøren. For mer informasjon om våre oppfølgingsrutiner, se punkt 4.

Videre har vi etter en gjennomgang av våre leverandører i høyrisikoland sett at vi mangler risikovurderinger for enkelte av våre leverandører i Kina. Dette gjelder totalt 29 leverandører hvorav 11 innenfor kategorien industri, 3 innenfor VMT, 2 innenfor verktøy og festemateriell (VRK) og 13 innenfor VVS. Manglende oversikt over disse leverandørene i et høyrisikoland som Kina utgjør en ikke-ubetydelig risiko for BD. BD jobber med å innhente tilstrekkelig dokumentasjon for å gjennomføre risikovurderinger av disse leverandørene.
  • 4 TILTAK OG RESULTATER

Ved identifiserte brudd på menneskerettigheter og eller arbeidsmiljø, iverksetter vi tiltak i henhold til følgende vår Corrective Action Plan («CAP») som er illustrert under. CAP innebærer at funn blir prioritert med utgangspunkt i risiko, og avhjelpende tiltak blir iverksatt basert på funnenes alvorlighetsgrad.
 
image927rg.png
 
Basert på nevnte funn ovenfor har vi iverksatt en handlingsplan for å følge opp den aktuelle Filippinske leverandøren, hvor vi har bedt om at de skal oppdatere sine gjeldende rutiner og dokumentasjon som er mangelfull innen 6 måneder. Vi forventer at den aktuelle leverandøren vil fremskaffe den manglende dokumentasjonen, slik at evalueringen i Ecovadis kommer opp på ønsket nivå. Gjennom denne evalueringen kan vi bedre vurdere den faktiske risikoen utgjør for arbeidstakerne hos leverandøren, og iverksette egnede tiltak. Når ny evaluering foreligger, så skal det gjennomføres et eget besøk hos leverandøren for å verifisere dokumentasjonen innen 12 måneder.

Vi har videre igangsatt tiltak for å oppdatere risikovurderinger av leverandører, med særlig fokus på Kina. Vi forventer at de aktuelle leverandørene i Kina, fortsatt vil være kategorisert som høyrisiko, men at vi får en klargjøring på hvilke områder risikoen er høy. En slik klargjøring gjør konkret oppfølging mulig.
 
****
Oslo 23. juni 2023