Logg inn

Salgs- og leveringsbetingelser

1.      INNLEDNING OG FORRANG

Disse salgs- og leveringsbetingelsene har forrang fremfor andre leveringsbetingelser i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom partene.
 
KORONAVIRUSET (COVID-19)
 
Det nye KORONAVIRUSET (COVID-19) og dets potensielle utvikling, omfang og uforutsigbarhet, vil kunne påvirke Selgers oppfyllelse av sine forpliktelser:
For det tilfelle at Selgers oppfyllelse av sine forpliktelser blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig kostnadskrevende på grunn av eller som en følge av COVID-19, fraskriver Selger seg ansvaret for forsinket og/eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser inntil det tidspunkt, hvor en sådan oppfyllelse igjen er mulig og eller dersom en oppfyllelse kan gjennomføres uten slike hindringer for Selger. Selgers forbehold omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser av COVID-19, herunder at Selgers arbeidsstyrke skulle blir påvirket av COVID-19, f.eks. i form av karantener, reisebegrensninger eller lignende omstendigheter, eller hvis Selger med rimelighet ikke er i stand til å kjøpe eller levere de produkter, som er bestilt, eller i tilfelle prisforhøyelser på grunn av eller som en følge av COVID-19.

2.      TILBUD – PRISER


Selgers tilbud er gyldig i 30 dager etter
at tilbudet er sendt fra Selger, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert. Det påløper et kapptillegg for kapp av plastrør/ kveiler og metallrør, i henhold til den til en hver tids gjeldende sats.

Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at Selgers tilbud er i overensstemmelse med Kjøpers formål.
Vi tar forbehold om at varer tilbudt fra lager kan være solgt i perioden mellom tilbud gis fra Selger til Kjøpers aksept.
Tilbud gitt av Selger er knyttet til en spesifikk forespørsel, og Selger forbeholder seg retten til å revidere dets tilbud dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder, type materiale og spesifikasjoner.
 
Dersom det fra tilbud er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Selger adgang til å revidere tilbudet tilsvarende.
 
Småordrebestillinger med netto verdi under kr. 1.000 belastes Kjøper med et småordretillegg på kr 250. Butikkordrer er unntatt.
 
Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av Selger i forhold til bestillingens størrelse og varighet og sees i sammenheng med øvrig løpende kjøp fra Selger og avtalte betalingsbetingelser. Grensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Kjøper plikter å stille til rådighet nødvendig dokumentasjon for kredittvurdering Det kan da bli aktuelt at det må etableres en betalingssikkerhet for hele eller deler av leveransen. Selger forbeholder seg retten til å stanse levering ved overskridelse av avtalt kredittgrense.
 

3.      KVALITET


Tilbudet gjelder alminnelig handelsvare. Dersom Kjøper ønsker en spesiell kvalitet, eller varer som avviker fra standardleveranser, må Kjøper presisere dette ved bestilling.
 
Med mindre annet er skriftlig avtalt er Selger ikke ansvarlig for noen del av prosjekteringen, for anvendelsen av varen, eller for varens kompatibilitet med andre produkter.
 

4.      KANSELLERING

Kjøper har ikke rett til kansellering og/eller oppsigelse av inngått avtale med mindre selger samtykker til dette.
 

5.      FAKTURADATO


Fakturaen kan dateres den dagen varen sendes eller hentes fra lager eller produksjonssted/verk, med mindre noe annet er avtalt.

6.      BETALINGSBETINGELSER


Selgers standard betalingsbetingelser er netto 30 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Selger kan dessuten belaste Kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Fakturering skjer etter levering, medmindre annet er avtalt. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved Kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.
 

7.      FORSENDELSE


Selger velger transport og transportmåte, med mindre Kjøper og Selger har avtalt noe annet.. Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten, med mindre den besørges av Selgers eget distribusjonsapparat. Frakt kan belastes Kjøper dersom ikke annet er avtalt i egen fraktavtale. Ved alle leveranser gjelder Incoterms 2010.
 
Ved nattleveranser og i andre tilfeller vil Selger levere uten kvittering av mottager. Varen skal i slike tilfeller anses som levert når den er kommet frem til avtalt leveringssted.
 
Risikoen for varen overføres fra Selger til Kjøper når varen anses levert.
 

8.      FORSIKRING

Ved CIF-levering dekkes i henhold til C-vilkår knyttet til Incoterms 2010, det vil si at polisen dekker mot hel eller delvis skade ved stranding, senkning, brann eller kollisjon. Forsikring utover dette, for eksempel brekkasjeforsikring, dekkes bare når kunden uttrykkelig ber om det og da for kundens regning.
 

9.      LEVERINGSDATO – FORSINKELSE

Leveringsdato er spesifisert i ordrebekreftelsen sendt til kjøper. Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra underleverandør og/eller produsent skal Selger ikke være ansvarlig for.
 
Selger skal ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper svarer for, herunder tilfeller der Kjøper innen avtalt frist (i) ikke har utbetalt eller gitt tilstrekkelig sikkerhet, (ii) ikke har gitt Selger nødvendig teknisk informasjon, (iii) ikke har mulighet til å motta vareforsendelse til avtalt tid eller (iv) der Kjøper krever endring av bestilling som kan påvirke leveringsdato. Dersom Selger besørger lagring som følge av forsinket levering som Kjøper er ansvarlig for, skal Kjøper dekke kostnadene og inneha risikoen for slik lagring.
Kjøper plikter å reklamere ved forsinkelse innen syv dager etter avtalt levering skulle funnet sted. Dersom forsinkelsen medfører et dokumentert økonomisk tap for Kjøper, skal Selgers ansvar ved rettidig reklamert forsinket levering av lagerførte varer være begrenset til dagmulkt i henhold til denne bestemmelsen. Dagmulkten skal utgjøre 0,25 % av den forsinkede leveransens verdi eksklusiv mva. pr påbegynt uke, fra og med den uke Selger har overskredet avtalt leverings- tidspunkt. Samlet dagmulkt for forsinkelse skal ikke overstige 7,5 % av den forsinkede leveransens verdi, inklusiv mva.
 
Kjøper kan kun heve kjøpet ved vesentlig forsinkelse. Ved heving har Kjøper ikke krav på erstatning utover dagmulkt, jf. foregående avsnitt.
                                              

10.     KONTROLL VED MOTTAKELSE AV VAREN


Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere at varen er i henhold til avtalen og fullt ut kan benyttes til Kjøpers formål. Varen skal undersøkes mot eventuell pakkseddel. Undersøkelse skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform. Kontrollen skal foretas før varen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk.
 
Kjøper er ansvarlig for at alle tekniske data og varen i sin helhet er i samsvar med Kjøpers behov og krav.
 

11.     RETUR


Retur av kontraktsmessige varer aksepteres kun etter nærmere avtale med Selger, hvilket Selger kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av Selger, skal være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering.
 
Dersom retur aksepteres av selger, må det påregnes minimum 20 % returgebyr.
 
Fraktkostander knyttet til akseptert retur vil bli belastet Kjøper.
 

12.     REKLAMASJON


Reklamasjoner på anført mangelfulle varer skal skje skriftlig.
 
Reklamasjoner vedrørende
a)      transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst, og skal rettes til fraktfører. Slik reklamasjon dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument;
b)      manko i innhold av emballerte varer skal skje straks og senest innen 8 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene; og
c)      mangelfull vare må skje snarest mulig og senest åtte dager etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget, dog ikke senere enn ett år fra levering. Ved mangler på VVS-, VA- og Kulde produkter gjelder en reklamasjonstid på 5 år fra overlevering fra Selger til Kjøper.
Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart.
 

13.     SELGERS ANSVAR FOR MANGLER


Dersom varen har en mangel og Kjøper reklamerer innen fristene i punkt 12, kan Selger velge hvorvidt mangelen skal avhjelpes ved omlevering eller retting. Kjøper skal ikke foreta retting av feil / mangler før dette er avklart med Selger. Selger skal under enhver omstendighet ikke være ansvarlig for omlevering eller retting av varene på/til et annet sted enn opprinnelig leveringssted.
 
Omfanget av Selgers ansvar avhenger av i hvilken grad trykk- og tetthetsprøver er foretatt i henhold til gjeldende normer, samt hvorvidt produsentens monterings- og bruksanvisninger, samt servicekrav er fulgt.
 
Avhjelpes ikke mangelen innen rimelig tid fra reklamasjonstidspunktet, har Kjøper rett til å avhjelpe mangelen på Selgers bekostning eller kreve heving såfremt mangelen er vesentlig.
Før Kjøper selv avhjelper mangelen skal mangel og skadested dokumenteres (bilder og skriftlig beskrivelse). Selger skal gis rimelig tid til å kunne besiktige varen og skadested. Gjør ikke Kjøper dette taper han retten til å kreve avhjelp.
Selger har intet ansvar for skade eller tap som følge av varens videreanvendelse eller for konsekvensansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeerstatning, utskiftningskostnader, leietap eller for skade som varen har voldt på person eller ting, med mindre skaden eller tapet skyldes mangler ved varen som kan føres tilbake til forsett eller grov uaktsomhet hos selgers ledelse.
For salg av VVS-, VA- og Kulde produkter, gjelder ansvarsbegrensingen ovenfor dog slik at Selgers ansvar for feil og mangler ved VVS- og VA produkter kun omfatter omkostningsfri omlevering og eller dekning av direkte utskiftningskostnader. Selgers ansvar omfatter ikke andre kostnader tilknyttet VVS-, VA- og Kulde produkter.
Med direkte utskiftningsomkostninger utover gravearbeider, nødvendige bygningsmessige arbeider mv. forstås vederlag til rørlegger etter medgått tid basert på rørleggers nettotimepris for den aktuelle reklamasjon, oppad begrenset til kr 800 eks. mva pr time. Eventuell kjøring til og fra installasjonssted dekkes i henhold til statens til enhver tids gjeldende satser for kjøregodtgjørelse.
Dersom Kjøper fremmer grunnløs reklamasjon, kan Selger kreve sine dokumenterte saksbehandlingskostnader dekket av Kjøper.
 

14.     EMBALLASJE

Paller og annen spesialemballasje faktureres Kjøper i henhold til faktisk kost. Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er avtalt.

15.     SALGSPANT


Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven § 3-14.

16.     FORCE MAJEURE


Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.
 
Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.
 

17.      PERSONVERN

Ansatte hos Kjøper vil kunne bestille produkter og tjenester gjennom flere kanaler, hvor personopplysninger (navn, telefon, e-mail) til ansatte hos kunde registreres for å gjennomføre kjøpet. Selger er behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert i Selgers personvernerklæring, se https://www.dahl.no/personvern/

18.     TVISTER


Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og Selger er underlagt norsk rett.
 
Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler.
 
I tilfelle søksmål vedtas Selgers alminnelige verneting av begge parter.
Siste gang revidert 01.januar 2023.